ΚΕ.Μ.Ε.Χ.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ), ιδρύθηκε στα τέλη του 1990 από τον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΚΕΜΕΧ  λειτουργεί από το 1990 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο της χρηματοοικονομικής και της διοίκησης επιχειρήσεων, ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το αντικείμενο εργασίας του Κέντρου εντάσσεται στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με κύριους άξονες την απελευθέρωση και την διεθνοποίηση των αγορών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων διαδικασιών τόσο σε επίπεδο επιχείρησης & δημόσιου οργανισμού όσο και σε επίπεδο αγορών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΚΕΜΕΧ έχει εκπονήσει μελέτες για το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.