Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EVAL INNO_external expertise

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

 

Για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «EVAL INNO»  και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Τσιπούρη, το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), θα προχωρήσει στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού εμπειρογνώμονα (external expert).

 

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά διεθνή συνεργασία – με έμφαση στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – σε θέματα  έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το South East Europe Transnational Cooperation Programme (ERDF). Ξεκίνησε την 01/05/2010 και θα ολοκληρωθεί στις 30/06/2014.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96 ΦΕΚ 826/10.9.96, όπως ισχύει σήμερα και τον Οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ Β’ 1967/5.10.07).

 

Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας (external expert) που θα επιλεγεί, θα πλαισιώσει την επιστημονική ομάδα του ΚΕΜΕΧ, (την Επιστημονική Υπεύθυνη του παραπάνω προγράμματος, Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Τσιπούρη και τον Επιστημονικό Συνεργάτη Δρ. Ν. Σιδηρόπουλο και θα υπογράψει σύμβαση έργου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν είναι:

 

1. Η επικαιροποίηση και βελτίωση των ΕΤΑΚ προτύπων αξιολόγησης στην αγγλική γλώσσα (Πακέτο Εργασίας 4)

 

2.  Τελική επιμέλεια των μελετών-παραδοτέων του ΚΕΜΕΧ στο πλαίσιο του EVAL-INNO προκειμένου να εκδοθούν. Ειδικότερα αφορά στα παραδοτέα:

 

    I.        WP5-  Public Procurement in SEE Innovation Evaluations: A Comparative and Needs Assessment Study

    II.        WP7 - Research and innovation support mechanisms and related evaluation practices in Greece

   III.        WP7 - Benchmarking Report of CPERI/CERTH

   IV.        WP4 - Training Seminars Guidelines

    V.        WP4 - Training Seminars Concluding Report

 

 

Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα είναι 9.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι 2 μήνες και η έναρξη της θα είναι την 01/04/2014.

 

Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει να συγκεντρώνει καταρχήν τα εξής τυπικά προσόντα:

 

- Διδακτορικές σπουδές (Διδακτορικό της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής) και διεπιστημονική εκπαίδευση,

- Προηγούμενη ερευνητική πείρα και πείρα σε διδασκαλία μεθόδων αξιολόγησης και σχεδιασμού ερευνητικής πολιτικής

- Καλή γνώση δύο Κοινοτικών γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικής και γαλλικής

 

 

- Μακροχρόνια πείρα σε αξιολογήσεις και αποτιμήσεις έρευνας καθώς και σε θέματα διαδικασιών προκήρυξης, δημοσίων διαγωνισμών (public procurement) για την ανάθεση αξιολογήσεων και αποτιμήσεων έρευνας

 

Επιπλέον, λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδίκευσης του αντικειμένου του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, θα συνεκτιμηθούν θετικά τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων:

- Πολυετή πείρα σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

- Πολυετή πείρα  σε σχέσεις διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας

- Πείρα σε θέματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια

- Διοικητική και οργανωτική ικανότητα σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, ικανότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει σε δυο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά τους προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Τα επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται.

Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στο προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με καταληκτική ημερομηνία την 24/03/2014 κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στην διεύθυνση tsipouri[at]econ.uoa[dot]gr ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση :

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γραμματεία Επιτροπή Ερευνών

Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

 

με την ένδειξη «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

 

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν προκύψει ανάγκη.

 

 

Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελένη Τσιπούρη

 

 

Παράρτημα Ι - Σύντομη Περιγραφή Έργου

Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Αίτησης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Το πρόγραμμα «Fostering Evaluation Competencies in Research, Technology and Innovation in the SEE-Region», «EVAL INNO» διαχειρίζεται από την πλευρά του ΕΚΠΑ - ΚΕΜΕΧ ως επιστημονική υπεύθυνη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΟΕ Ελένη Τσιπούρη.

Η έναρξη του εν λόγω προγράμματος είναι 05/2011, η δε λήξη του  06/2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑ για όλη τη διάρκεια του έργου είναι 281.050 €. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το South East Europe Transnational Cooperation Programme (ERDF), κατά 85%, και από Εθνική Συμμετοχή κατά 15%, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί με:

 

1. Την επικαιροποίηση και βελτίωση των ΕΤΑΚ προτύπων αξιολόγησης στην αγγλική γλώσσα (Πακέτο Εργασίας 4)

 

2.  Την τελική επιμέλεια των μελετών-παραδοτέων του ΚΕΜΕΧ στο πλαίσιο του EVAL-INNO προκειμένου να εκδοθούν. Ειδικότερα αφορά στα παραδοτέα:

 

      I.        WP5-  Public Procurement in SEE Innovation Evaluations: A Comparative and Needs Assessment Study

    II.        WP7 - Research and innovation support mechanisms and related evaluation practices in Greece

   III.        WP7 - Benchmarking Report of CPERI/CERTH

  IV.        WP4 - Training Seminars Guidelines

   V.        WP4 - Training Seminars Concluding Report

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

 

 

 

Αθήνα,   …./ …./ …..  

 

Όνομα        : ……………………………………………………………….

Επώνυμο   : ……………………………………………………………….

Δ/νση         : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….

Ε-mail        : ………………………………………………………………

 

                                                                                     ΑΙΤΗΣΗ  

 

 

                                                            ΠΡΟΣ …………………………..

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου για την .......................................................................... (π.χ. ερευνητική, διοικητική, τεχνική κ.λπ.) υποστήριξη του έργου με τίτλο «………………………………………………………………..………..»

Σε απάντηση της σχετικής προκήρυξής σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την / τις ακόλουθη / ες  ειδικότητα / ες:

 

 

 

1

………………

 

2

…………….

 

3

……………….

 

4

………………………..

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ο / Η αιτών/ ούσα

 

 

The EVAL-INNO project will organise the first RTDI evaluation training course on 18-22 March 2013 in Sofia, Bulgaria. The training will gather participants from Bulgaria, Romania, Moldova and Greece and will be carried out by experienced RTDI evaluation trainers from six countries (Austria, Bulgaria, Greece, Hungary, Montenegro and Serbia).

The training will introduce the participants to the theory and practice of the research and science-related evaluation of organisations, policies, programmes and institutions.

The training will be offered to two target groups:

  • Potential or current evaluation experts. Researchers and employees of scientific organisations are in general expected to apply for this group.
  • Programme owners. Experts from managing authorities and governmental agencies are expected to sign in the second group of “programme owners”.

 

The training mainly targets:

  • Junior experts that would like to gain theoretical and practical knowledge on RTDI evaluation methods and best practices.
  • Senior experts that would like to strengthen their knowledge in order to become in the future more deeply involved in RTDI evaluations of RTDI institutions, science and innovation policies and programmes.

Number of trainees:
A total of 30 trainees are expected to participate in the training (~12-15 trainees from Romania, Moldova and Greece in addition to ~12-15 from Bulgaria)

Application

EVAL-INNO announces the training opportunity publicly and applications from both target groups as described above are most welcome. In addition those current and potential evaluators and managing authorities who have been identified during the project and/or mapped with a template at the website (RTDI Evaluation section) have been invited explicitly.

If you would like to apply for the RTDI evaluation training in Sofia, please retur the filled in Registration Form toevaladmin[at]online[dot]bg

Please note the following eligibility rules:

  • Participants should have country of residence or employment either in Bulgaria, Romania, Moldova or Greece.
  • Participants (of both groups) should work fully or part-time at any type of organisation that is engaged in developing and/or promoting RTDI. Examples of such organisations are ministries, chambers of commerce, state agencies, innovation councils, scientific unions, industrial associations, clusters, science parks, incubators, laboratories, centres of research, universities etc.
  • University students are not eligible to participate as trainees in the course, unless they are fully or part-time employed at university. For the target group of evaluators, university staff is eligible to participate as trainees, in order to increase their knowledge on RTDI evaluation e.g. for the purpose of the university.

 

Deadline for applications: 20 February 2013.

Applicants will be notified of the nomination process at the end of February 2013.

Agenda and Rules for Expenses Covered (Adobe PDF, 152 KB)

Registration Form (MS Excel, 51 KB)

Note: By filling in the registration form you declare your commitment to participate in all sessions of the training course (5 days for Group 1: Potential or current evaluation experts or 4 days for Group 2: Programme owners). Please, also note that certificates will be provided only to the participants that were present in 100% of the training sessions and the exercises.


 
The WP5 consultation workshop on public procurement in RTDI evaluations was organised at Athens, on January 28-29, 2013.

SEE countries have limited record of innovation evaluation practices. The merits as well as the need for procuring evaluation emerged with the EU Structural Funds and IPA. Developing high standards and competent public procurement of RTDI evaluations is becoming increasingly important.

The purpose of the EVAL-INNO project is to help into this direction. In its context in the frame of the WP5, bibliographic research on public procurement of RTDI evaluations, a set of on-line completed questionnaires by national experts and interviews in the participating countries were organised to help identifying and prioritising national needs. A combination of a mapping exercise, the benchmarking analysis results as well as the assessment of every national situation led to a needs assessment study.

The objective of the workshop was to present and discuss the results of this preliminary comparative and needs assessment study. The workshop was attended by members of the consortium, national experts of the countries studied, experts from the European Commission, and experts from other interested SEE countries (outside the project consortium) and international organizations (World Bank).