Αρχική σελίδα » Το ΚΕΜΕΧ » Δραστηριότητες - Στόχοι

Στόχοι και Αντικείμενο Δραστηριότητας του ΚΕΜΕΧ

 

Σκοπός του Κέντρου είναι η μελέτη θεμάτων της οικονομικής των επιχειρήσεων και της χρηματο-οικονομικής επιστήμης και η προώθηση της κατάρτισης στα θέματα αυτά. Ειδικότερα, μέσω του ΚΕΜΕΧ επιδιώκεται:

  • Η προώθηση της μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας χρηματοοικονομικών και ευρύτερα οικονομικών αναπτυξιακών θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην Ελληνική οικονομία.
  • Η συμμετοχή σε προσπάθειες εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν στην αναπτυξιακή διαδικασία.
  • Η ανάπτυξη τραπεζών πληροφοριών - δεδομένων για τις διεθνείς και Ελληνικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μελέτη της χρηματοοικονομικής επιστήμης και για τη βιβλιογραφία στις οικονομικές επιστήμες.
  • Η ανάπτυξη σεμιναριακών μαθημάτων ενημέρωσης πτυχιούχων ΑΕΙ και στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διοίκησης χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων επιχειρήσεων, σε νέες μεθόδους και νέα προϊόντα.
  • Η παροχή κατάρτισης και ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους αξιοποίηση στην αναπτυσσόμενη και διαρκώς διαφοροποιούμενη Ελληνική χρηματοοικονομική αγορά.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και οργανισμούς ή επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων.

Το αντικείμενο εργασίας του Κέντρου εντάσσεται στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με κύριους άξονες την απελευθέρωση και την διεθνοποίηση των αγορών. Συγκεκριμένα:

  1. Η χρηματοοικονομική περιλαμβάνει τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα χρηματοδοτικά μέσα. Έχοντας υποστεί διαχρονικά σημαντικές αλλαγές, επιτελεί σήμερα καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Όταν εμφανίστηκε ως ανεξάρτητο πεδίο μελέτης κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, το ενδιαφέρον συγκεντρωνόταν σε νομικά θέματα, όπως σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στους διάφορους τύπους χρεωγράφων που εξέδιδαν οι εταιρείες.

    Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’50 η έμφαση της χρηματοοικονομικής μετατοπίζεται. Η προσοχή στρέφεται από τη δεξιά πλευρά του ισολογισμού (υποχρεώσεις και κεφάλαια), στην ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού. Οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στην επιχείρηση αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως τα κρίσιμα θέματα προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Έτσι, σήμερα ο προγραμματισμός, οι μέθοδοι για την ποσοτική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου και οι τρόποι εξεύρεσης κεφαλαίων διαδραματίζουν αναμφισβήτητα ουσιαστικό ρόλο στην χρηματοοικονομική διαχείριση. Η απελευθέρωση και η διεθνοποίηση των αγορών σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη πρόοδο στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών διέγειρε το ενδιαφέρον για τη διεθνή διάσταση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.

  2. Επίσης, στην εκβιομηχανισμένη οικονομία του 20ου αιώνα, η επιχειρηματική μονάδα αποτελεί το κύτταρο της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά την διαχειριστική αυτονομία της, είναι μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου τον οποίο επηρεάζει και από τον οποίο επηρεάζεται. Ο προσδιορισμός του ρόλου που οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν για τη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, όπως η ανεργία και η ασφάλεια της εργασίας, διεκδικεί σήμερα ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του χρόνου των υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το επιστημονικό ενδιαφέρον του ΚΕΜΕΧ σχετίζεται με θέματα όπως οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η βιομηχανία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η τεχνολογία. Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το ΚΕΜΕΧ παρουσιάζονται στην Έρευνα.