Συμμετοχή του ΚΕΜΕΧ στην μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του κορωνοϊού στις Μικρές και Μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Συμμετοχή του ΚΕΜΕΧ στην μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του κορωνοϊού στις Μικρές και Μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Πιθανές επιπτώσεις του κορωνοϊού στις Μικρές και Μεσαίες
(ΜμΕ) επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Καινούργιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών & Διευθυντής
Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ), Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). dkenourg@econ.uoa.gr

Δρ. Γεώργιος A. Σαββάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
και ΚΕΜΕΧ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
gsavvakis@econ.uoa.gr

Δημοσίευση στο: “Οι επιπτώσεις της Υγειονομικής Κρίσης στην Eλληνική Oικονομία και οι
προτάσεις για την επόμενη μέρα”, Μελέτη της Επιστημονικής Επιτροπής του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τις Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Ελληνική Οικονομία
και προτάσεις για την επόμενη μέρα στο σύνολο της οικονομίας αλλά και στους
κυριότερους κλάδους, Έκδοση Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Μάϊος 2020.

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος είναι να εξετάσει τις αρχικές επιδράσεις της πανδημίας στις εγχώριες
διεθνείς ΜμΕ και να προτείνει εργαλεία, λύσεις και πολιτικές που οι υπεύθυνοι για τη
χάραξη τους αλλά και οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν με ταχύτητα και
ακρίβεια για την απάλειψη μέρους των συνεπειών της Covid-19 στις ΜμΕ. Εστιάζει σε
προτάσεις, λύσεις, βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία πολιτικής που μπορούν σε αυτές τις
ειδικές συνθήκες να βοηθήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να επηρεάσουν θετικά
τις συνθήκες για τη χρηματοδότηση και την παροχή ρευστότητας, το οποίο αποτελεί το
μεγαλύτερο πρόβλημα, την εργασία, χωρίς όμως να αποφεύγετε και η παράθεση μεσο-μακροπρόθεσμων προτάσεων που συνάδουν με τον απαιτούμενο αναπροσανατολισμό του
οικονομικού υποδείγματος της χώρας και την μετάβαση στην εποχή της «Πράσινης
Ανάπτυξης» και της «Γαλάζιας Οικονομίας». Τα προτεινόμενα μέτρα, ιδιαίτερα αυτά με
μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου,
συνεκτικού αλλά και δυναμικού σχεδίου ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας με
συγκεκριμένους στόχους (εθνικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς), χρονοδιαγράμματα και
κατηγορίες δράσεων που λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν αλληλοαναιρούνται ή
δημιουργούν προσκόμματα και δυσλειτουργίες σε επίπεδο εφαρμογής.
Τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενες πολιτικές θα πρέπει να ενσωματώνουν πραγματικά
απλοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια αλλά και να δρουν υποστηρικτικά
ή/και συμπληρωματικά με ήδη εφαρμόσιμα μέτρα πολιτικής.

2. Τα μέτρα που προτείνονται διαχωρίζονται σε άμεσα και σε μεσο-μακροπρόθεσμου
ορίζοντα και εξειδικεύονται στις εξής κατευθύνσεις και τομείς πολιτικής:

  •  Δημόσια χρηματοδότηση και πρόσβαση σε αυξημένες τραπεζικές πιστώσεις.
  •  Μέτρα για την προστασία της εργασίας, επιδόματα εργασίας και πρόνοιας.
  •  Στοχευμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού
    υποδείγματος της χώρας (σχεδιασμός και εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης
    στρατηγικής για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον πρωτογενή και
    δευτερογενή τομέα, με έμφαση στην «πράσινη» και την «γαλάζια» ανάπτυξη).

Possible effects of COVID-19 on Small and Medium enterprises (SME)
in Greece and abroad

Published in: “The effects of the Pandemic Crisis on the Greek Economy and the proposals for
the next day”, Study of the Scientific Committee of the Economic Chamber of Greece on
the Impacts of the Pandemic on the Greek Economy and proposals for the next day in the
economy and in the main sectors, Economic Chamber of Greece publication, May 2020.

Abstract
The purpose of this study is to examine the initial effects of the pandemic crisis on domestic
and international SMEs and to suggest tools, solutions and policies that could implement
quickly and effectively from policymakers and regulators to eliminate some of the negative
consequences.
The main conclusions are the following:

1. The proposed policies should incorporate truly simplified procedures at all stages,
but also act in support and/or complementary to already applicable policy
measures.
2. The proposed measures are divided into direct and medium-term and specialize in
the following directions and areas of policy:

• Public funding and access to increased bank credit.
• Measures to protect labor, work allowances and welfare benefits.
• Targeted actions to change the country’s productive model (supporting sustainable
development in primary and secondary sectors, with an emphasis on “Green” and “Blue”
growth).