Συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ στην μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ) για επιπτώσεις της πανδημίας & Προτάσεις για Γαλάζια Ανάπτυξη

Συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ στην μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ) για επιπτώσεις της πανδημίας & Προτάσεις για Γαλάζια Ανάπτυξη

Συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ στην μελέτη του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ) για επιπτώσεις της πανδημίας &
Προτάσεις για Γαλάζια Ανάπτυξη

Την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή συνέντευξη
τύπου η μελέτη του ΟΕΕ με τίτλο “Οι επιπτώσεις της υγειονομικής
κρίσης στην ελληνική οικονομία και προτάσεις για την επόμενη
μέρα”. Το OΕΕ, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο ως
συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και προσπαθώντας να
συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο, κατέθεσε μια εμπεριστατωμένη
μελέτη, που αναφέρεται στις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης αλλά
και σε προτάσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και
κλάδων της όπως οι τράπεζες, ο τουρισμός, η ενέργεια, οι μεταφορές,
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα logistics και η γεωργία.
Η μελέτη τίθεται στη διάθεση της Πολιτείας, του Κοινοβουλίου αλλά και
της κοινής γνώμης. Οι υπεύθυνες και ολοκληρωμένες επιστημονικές
προτάσεις έχουν συνταχθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Η Επιστημονική Επιττροπή
που συνέγραψε την μελέτη απαρτίζεται, μεταξύ αξιόλογων
συναδέλφων από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, από μέλη του ΕΚΠΑ
και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, και συγκεκριμένα τον
Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο Μέργο, τον Αν. Καθηγητή Δημήτριο
Καινούργιο και τον Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Δότση. Η συμβολή του
πρώτου εστιάζει στο παραγωγικό πρότυπο της “Νέας Οικονομίας” που
πρέπει να υιοθετήσει η χώρα μας μετά την κρίση του covid-19, του
δεύτερου στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις Μικρές και Μεσαίες
(ΜμΕ) επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε προτεινόιμενα μέτρα πολιτικής,
και του τρίτου στις επιπτώσεις της πανδημίας στο Ελληνικό Τραπεζικό
Σύστημα
Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ΜμΕ, παρουσιάζονται
μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αποτελούν μέρος
των στόχων και των προτεινόμενων δράσεων του διεπιστημονικού
Κέντρου Αριστείας «Γαλάζια Ανάπτυξη – Nαυτιλιακή
Eπιχειρηματικότητα – Θαλάσσιο Περιβάλλον -Νησιωτικότητα» του
ΕΚΠΑ (https://blue-growth.gr/).
Συγκεκριμένα, προτείνεται:

1) Ειδική ενίσχυση μέσω στοχευόμενων χρηματοδοτικών
προγραμμάτων των ΜμΕ που συνδέονται με τους κύριους
αναπτυξιακούς τομείς της «Γαλάζιας οικονομίας»: Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια, Λιμάνια, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Θαλάσσια
αδρανή, Τουρισμός και αναψυχή.

2) Με σκοπό την ενίσχυση της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, και στο
πλαίσιο Συμφώνων Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας, η δημιουργία ειδικών on-line πλατφορμών Γαλάζιας
ανάπτυξης ανά νησιωτική περιφέρεια με την συμμετοχή δημόσιων
φορέων, νησιωτικών περιφερειών, Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Κέντρων Αριστείας και εργαστηρίων πανεπιστημίων,
ερευνητικών κέντρων, ΜμΕ διαφόρων κλάδων, τραπεζών, εταιριών
χρηματοδότησης.

3) Μετατροπή επιλεγμένων λιμανιών της χώρας σε “Έξυπνα Λιμάνια”,
με την βοήθεια πανεπιστημίων, τεχνολογικών φορέων και ενός
οικοσυστήματος που θα περιλαμβάνει μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες
εταιρίες διαφόρων κλάδων, μεγιστοποιώντας έτσι την υπεραξία τους,
με άμεσες κοινωνικές/οικονομικές/αναπτυξιακές επιπτώσεις σε
τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.