Ο Καθηγ. Δ. Καινούργιος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Ο Καθηγ. Δ. Καινούργιος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

📌Video από την ακρόαση του Καθηγ. Δ. Καινούργιου στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων: https://youtube.com/shorts/3X2RAQd7N_s?feature=share

 

Ο Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος διορίστηκε στις 14/3/2022 Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (https://www.hfisc.gr/).

Το νέο ΔΣ, με πρόταση της Προέδρου Αναστασίας Μιαούλη, τον εξέλεξε Αναπληρωτή Πρόεδρο του Ε.Δ.Σ. (άλλα μέλη: Εμμανουήλ Μαματζάκης, Νίκος Τάτσος, Απόστολος Φιλιππόπουλος).

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) συστάθηκε ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με τον Νόμο 4270/2014, και ενεργοποιήθηκε μετά το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2015.

Όλες οι δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν το Ε.Δ.Σ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το Ε.Δ.Σ. αναφέρεται στη Βουλή των Ελλήνων, καταθέτει όταν ζητήσει ή του ζητηθεί  ενώπιον Επιτροπής της Βουλής, και υποβάλλει στη Βουλή εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του μαζί με τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις.

Το Ε.Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1(α) του άρθρου 2, στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 473/2013 (EE L 140/11), αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις με σκοπό την υιοθέτησή τους και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες, γνωμοδοτώντας επί αυτής.

Photos από την ακρόαση των νέων μελών ΔΣ του Ε.Δ.Σ.