Δημήτρης Καινούργιος στο Mononews: Με όραμα και προτάσεις για το «Πανεπιστήμιο όλων μας»

Την Πέμπτη 11η Μαΐου 2023, θα διενεργηθούν οι εκλογές για τις έξι θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το mononews.gr συνομιλεί με τον υποψήφιο για το Συμβούλιο Διοίκησης, Δημήτρη Καινούργιο, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο ΕΚΠΑ και Αναπληρωτή Πρόεδρο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος μας εκθέτει τις προτάσεις του, το σχέδιό του αλλά και το πώς βλέπει το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας.

Κ. Καινούργιε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναδείξει στις 11 Μαΐου το νέο του Συμβούλιο Διοίκησης. Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος;

Οι αρμοδιότητες που δίνει ο νόμος στα Συμβούλια Διοίκησης (ΣΔ) συνδέονται και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία και την προοπτική των Πανεπιστημίων. Για αυτό το λόγο, η εκλογή στα ΣΔ κατάλληλων ανθρώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία αλλά και γνώση των πολύπλοκων και πολυσύνθετων ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των πανεπιστημίων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Τα τελευταία χρόνια εκτιμώ ότι συνέβαλα στην ενίσχυση και αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας σε διοικητικό, οργανωτικό, αναπτυξιακό και ερευνητικό επίπεδο, υπηρετώντας το ΕΚΠΑ από διάφορες θέσεις. Ως καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» και μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών άλλων τεσσάρων διατμηματικών και διιδρυματικών ΠΜΣ, ως Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας με ερευνητική δραστηριότητα και συμμετοχή σε συμβουλευτικά και χρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΠΠΑ) του ΕΚΠΑ, ως μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης αιτημάτων χρηματοδότησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ως μέλος του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών. Παράλληλα, έχω θητεύσει σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια ανεξάρτητων διοικητικών αρχών της χώρας όπως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και άλλων οργανισμών.

Με την υποψηφιότητά μου επιδιώκω να εκπροσωπήσω τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελεσματικά, με υψηλή αίσθηση ευθύνης, σεβασμό, πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας, αμβλύνοντας αντιθέσεις.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα έχει να διαχειριστεί το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ και ο νέος Πρύτανης μετά τις εκλογές;

Σε μια εποχή που αλλάζει άρδην σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, οι προκλήσεις για το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα είναι πολλές. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, η διαφάνεια και η στελέχωση με νέο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό πρέπει να είναι οι βασικοί άξονες δράσης του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ώστε να καταστεί το «Πανεπιστήμιο όλων μας», πρωτοπόρος των εξελίξεων. Παράλληλα, η εξωστρέφεια, η ανάδειξη του αποτυπώματος του ιδρύματός μας στην κοινωνία και την οικονομία, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της δια βίου μάθησης, η ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου, η βελτίωση των υποδομών, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων παραμένουν ζητήματα μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι βασικές ενέργειες του νέου Συμβουλίου Διοίκησης και του νέου Πρύτανη;

Το ΣΔ και ο νέος Πρύτανης  του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδίου, θα πρέπει:

  1. Να εκπονήσουν έναν νέο χάρτη δεοντολογίας που θα διασφαλίζει ένα πανεπιστήμιο ανοικτό, ψηφιακό, συμπεριληπτικό, εξωστρεφές και προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του.
  2. Να αναπτύξουν έναν εσωτερικό κανονισμό για την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος προς όφελος όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
  3. Να παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν την πολιτική έρευνας της χώρας.
  4. Να ενισχύσουν το επιστημονικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό, πολιτισμικό, οικονομικό αποτύπωμα του ιδρύματος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, μέσω της συνεχούς υποστήριξης και χρηματοδοτικής ενίσχυσης της έρευνας σε όλες τις επιστήμες. Επίσης, να προωθήσουν την ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή πανεπιστήμια, τη διασύνδεση της παραγόμενης έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και την κεφαλαιοποίηση του πολιτισμού που διαχρονικά διαχειρίζεται το ίδρυμα, καθώς και τη συστηματική ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων υποδομών που προάγουν το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, να ενδυναμώσουν τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που έχει ανάγκη το νέο οικονομικό υπόδειγμα της χώρας.
  5. Να προχωρήσουν σε απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε κάθε επίπεδο μονάδας/δομής, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚΕ, για να μειωθεί η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα.

Τέλος, κ. Καινούργιε, πώς πιστεύετε ότι θα βοηθήσετε από αυτή τη νέα θέση στη μετάβαση του ΕΚΠΑ προς τη νέα κατεύθυνση για το «Πανεπιστήμιο όλων μας»;

Η ενασχόληση μου για χρόνια σε ερευνητικό, διδακτικό, συμβουλευτικό επίπεδο με τα συστήματα και τις διαδικασίες διοίκησης και διακυβέρνησης οργανισμών, τα χρηματοδοτικά εργαλεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τη βιώσιμη χρηματοοικονομική και τη διαχείριση κινδύνων, αλλά και η συμμετοχή μου σε διοικητικά συμβούλια, θα μου επιτρέψουν να συνεισφέρω στο «Πανεπιστήμιο όλων μας» σε όρους χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας δομών και μηχανισμών που ενισχύουν την ακαδημαϊκότητα, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία.

Το σύστημα διακυβέρνησης του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του νόμου και του νέου κανονισμού λειτουργίας, πρέπει να χαρακτηρίζεται από: α) ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης δημοσιονομικών και άλλων κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, β) επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς διασύνδεσης και επικοινωνίας με την κοινωνία, ώστε να διευκολύνονται o ενεργός διάλογος με αυτή και η κάλυψη των αναγκών της, δ) μηχανισμούς καλύτερης αξιοποίησης των «περιουσιακών στοιχείων» (υλικών και άυλων) και του ερευνητικού και διοικητικού δυναμικού επί την βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών, ε) μεγαλύτερη πρόσβαση σε κοινοτικούς και διεθνείς πόρους και προγράμματα υποτροφιών αλλά και χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο μιας εξωστρεφούς ερευνητικής στρατηγικής.

Δημήτρης Καινούργιος στο Mononews: Με όραμα και προτάσεις για το «Πανεπιστήμιο όλων μας» | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική