Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του «Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της εταιρείας QVALUE.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 26/3/24 μεταξύ του «Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και της εταιρείας QValue. Η συνεργασία των δύο μερών προσφέρει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business plans) σε ανταγωνιστικές τιμές καθώς η μετάβαση στην νέα εποχή απαιτεί την μετεξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την διασφάλιση νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει:

Α) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο της ‘Αποτίμησης αξίας επιχειρήσεων’ & ‘Άυλων περιουσιακών στοιχείων’,

Β) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο του ‘Επιχειρησιακού σχεδιασμού’,

Γ) Επιμόρφωση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), αλλά και στελεχών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σχετικά με το παραπάνω αντικείμενο,

Δ) Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της QValue, του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων,

Ε) Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν επιχειρησιακές, εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες,

Στ) Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, ενημερώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων,

Ζ) Λοιπές δράσεις κοινού ενδιαφέροντος .

 

Ειδικότερα, τα μέρη συμφωνούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να συμβάλλουν δια των κοινών τους ενεργειών:

  • στη βελτίωση των επιχειρησιακών γνώσεων, μέσω ενημερώσεων ή/ και μέσω εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών
  • στη κοινή διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων συνεδριών, σεμιναρίων κτλ με αντικείμενο τον ρόλο της συμβουλευτικής στην ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων,
  • στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή και απ’ ευθείας ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πηγών,
  • στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος και των δύο