Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Home » Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

”Επιπτώσεις εκδόσεως τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (TIER ΙΙ) επί των δεικτών της Τράπεζας”                                  Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2021      Χρηματοδότηση: Συνεταιριστική Τράπεζα

”Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα: Κίνδυνοι, Προοπτικές και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης”        Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2021      Χρηματοδότηση: Συνεταιριστική Τράπεζα

”Επιπτώσεις της τεχνολογίας Distributed Ledgers στο ιδιωτικό χρέος, τη διαχείριση ρίσκου και την χρηματοοικονομική συμβουλευτική. Συμμετοχή του ΚΕΜΕΧ στην Μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (OEE) με τίτλο: FinTech, 4η Βιομηχανική Επανάσταση και προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής”    Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2021      Χρηματοδότηση:ΟΕΕ

”Development of an NPE Forecasting Model for Systemic Greek banks”                                                                                  Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2020      Χρηματοδότηση:Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

”Η επίδραση της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην κερδοφορία και το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη, υπό το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης”                                                                                        Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2015-2016      Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

”Η επίδραση των ανακοινώσεων ποσοτικής χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών στις αγορές περιουσιακών στοιχείων”                                                                                    Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2013-2014      Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

”Η μετάδοση της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους στις Ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ομολόγων, CDS καθώς και στην πραγματική οικονομία”                                            Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2012-2013                Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

”Η μετάδοση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης στις διεθνείς αγορές περιουσιακών στοιχείων και στην πραγματική οικονομία”                                          Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος        Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2011-2012          Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

“Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Κρίσεις:Μετάδοση, Επιπτώσεις και Δυνατότητα Πρόβλεψης”                           Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος            Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2008-2009          Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

“Hedge Funds and Equity Funds”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2005-2006
Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ

“Ανταγωνισμός στη Λιανική Τραπεζική”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004-2005
Χρηματοδότης: Επιτροπή Ανταγωνισμού

“Πιστοποίηση στελεχών της χρηματιστηριακής αγοράς και συγγραφή εγχειριδίων”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2003
Χρηματοδότης: Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

“Μελέτη Συνθηκών Δραστηριότητας του Τραπεζικού Συστήματος”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2003
Χρηματοδότης: Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

“Μελέτη Συνθηκών Δραστηριότητας του Τραπεζικού Συστήματος”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2002
Χρηματοδότης: Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου

“Έρευνα σε θέματα διεθνών χρηματιστηριακών αγορών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2002
Χρηματοδότης: ΜΑRFIN AEEX

“Βάση από θεωρητικά και πρακτικά θέματα για τον κλάδο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Eλλάδα”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001
Χρηματοδότης: Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

“Επιστημονική υποστήριξη του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001
Χρηματοδότης: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΕΑΙΤΥ

“Εναλλακτικά Σενάρια Εισαγωγής των Μετοχών της Κυπριακής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999-2000 Χρηματοδότης: Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Limited

“Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: Αγορές και Επιχειρήσεις, Χρηματιστήριο και Μικροδομή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής Επεξεργασίας με τη χρήση του SPSS, Διαχείριση Έργου (Project Management)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999
Χρηματοδότης: Interamerican

 

 

“Τεχνική Βοήθεια στο Rostov Interbank Currency Exchange: Συνεργασία ΕΕ-Ρωσικών Ιδρυμάτων για την Ανάπτυξη Κεφαλαιαγοράς στην Νότια Ρωσία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: N. A. Nιάρχος
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-2000
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα TACIS

“Μελέτη Οικονομικού Περιβάλλοντος του Τραπεζικού Χώρου και των Αναγκών των Εταιρικών Πελατών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Φεβρουάριος – Μάιος 1997
Χρηματοδότης: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

“Tριμηνιαία Μακροοικονομική Έκθεση για την Ελληνική οικονομία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης, Νικόλαος Μυλωνάς
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1996-1999
Χρηματοδότης: Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.

“Μελέτη Κεφαλαιαγοράς στον Βαλκανικό Χώρο”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μυλωνάς
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Φεβρουάριος – Ιούνιος 1996
Χρηματοδότης: ΑΣΥΚ Α.Ε.

“Περιβάλλον ευφυούς χρηματοοικονομικής πρόβλεψης: Δημιουργία χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων που οδηγούν στην πρόβλεψη τιμών αξιών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μυλωνάς
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών / 01- Πληροφορική
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Δεκέμβριος 1995 – Οκτώβριος 1997
Χρηματοδότης: ΠΑΒΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης

Ανθρώπινα Δίκτυα: “Δίκτυο Τραπεζικής Έρευνας”, Β.R. Net”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ Κρήτης, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 5
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Σεπτέμβριος 1995 – Δεκέμβριος 1997
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

“Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για την συναλλαγματική πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας, Κεντρική Τράπεζα Γερμανίας
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1997
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ACE

“Οικονομική ολοκλήρωση μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Economic integration through Foreign Direct Investment in CECS)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Πιτέλης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμια Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Πορτογαλίας και Birmingham
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 10
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996

“Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για την Βιομηχανική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Ευρώπης”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Leuven
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα COST

“Πρόγραμμα για την δημιουργία μηχανογραφημένου πακέτου κατάρτισης με πολυμέσα για τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές λειτουργίες (A Hypermedia Courseware for the financial sector), HYCON”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης, Παναγιώτης Αλεξάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, Εγνατία Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EPSILON S.A.
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993-1996
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ESPRIT, ΓΓΕΤ

“Μελέτη για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο του Leuven
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993-1994
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ACE

“Μελέτη για την επίδραση της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων στην αγορά εργασίας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 7
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993-1994
Χρηματοδότης: Υπουργείο Εργασίας

“Μελέτη για την τριμηνιαία εκτίμηση συντελεστών β’ κινδύνου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

“Μελέτη των εξελίξεων στην τραπεζική αγορά και των επιπτώσεων στο κόστος εργασίας και στον ανταγωνισμό”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης, Σταύρος Θωμαδάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 8
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992
Χρηματοδότης: ΟΤΟΕ

“Μελέτη για τον προσδιορισμό των τάσεων και προοπτικών του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1990
Χρηματοδότης: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)