Ανθρώπινο Δυναμικό

Home » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται:

  1. από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
  2. μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
  3. διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα,
  4. υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα,
  5. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
  6. στελέχη της αγοράς με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο και εμπειρία.