Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων

Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων”/ “Αpplied Risk Management” με ειδίκευση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων» που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή (blended learning), δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος(διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δημήτριος Καινούργιος
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα εστιάζει στη Διαχείριση Κεφαλαίων και στη Διαχείριση Κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

 

 

Δομή Προγράμματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων, μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και δυο (2) Θεματικές Ενότητες, ενώ  το δεύτερο έτος σπουδών την τρίτη και τέταρτη Θεματική  Ενότητα παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Από την αρχή του έτους για κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μελέτης των σπουδαστών (Study Timetable) για την κάλυψη της ύλης, Πρόγραμμα γραπτών εργασιών (2 εργασίες ανά Θεματική Ενότητα),  ημερομηνίες ενδιάμεσων εξετάσεων Ιανουαρίου, καθώς και το Πρόγραμμα Διαλέξεων. Το πρόγραμμα κάθε Θεματικής Ενότητας ξεκινάει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, με την τελική γραπτή εξέταση, στο σύνολο της κάθε Θεματικής Ενότητας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική και αγγλική.

 

Το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων”/ “Applied Risk Management” με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management αποτελείται από 4 Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, συν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι και η 5η Θεματική Ενότητα του Προγράμματος. Η κάθε Θεματική Ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ακολουθεί την παρακάτω  διάρθρωση:

Θεματική Ενότητα I: Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων/ Finance and Risk Management  (30 ECTS) Η Θεματική Ενότητα Ι αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων/ Financial Accounting and Managerial Economics
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση/ Financial Management
 • Διαχείριση  Κινδύνων I/ Risk Management I
 • Διαχείριση  Κινδύνων II/ Risk Management II

Θεματική Ενότητα II: Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα/ Quantitative methods in Finance (30 ECTS) Η Θεματική Ενότητα ΙΙ αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά/ Stohastic Analysis in Finance
 • Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά I / Empirical Methods in Finance I
 • Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά II/ Empirical Methods in Finance II
 • Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου/ Credit Risk Analysis

Θεματική Ενότητα III: Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης Κινδύνων (20 ECTS) Η Θεματική Ενότητα ΙΙΙ αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Επενδύσεις Αξίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση/ Value Investing and Financial Analysis
 • Σύνθετα Προϊόντα Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου/ Structure Products
 • Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων/ Institutional and Regulatory Framework of Markets and Financial Institutions
 • Αγορές Εμπορευμάτων/ Commodity markets

Θεματική Ενότητα IV: Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα/ Macroeconomics and Financial System (20 ECTS) Η Θεματική Ενότητα ΙV αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονομική Πολιτική/ Macroeconomic environment and economic policy
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακρο-προληπτική Εποπτεία I/ Financial System, Regulation and Macro prudential Supervision I
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακρο-προληπτική Εποπτεία II/ Financial System, Regulation and Macro prudential Supervision II
 • Διαχείριση Μακροοικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Κρίσεων/ Management of Macroeconomics and Financial Crisis

Θεματική Ενότητα V: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Dissertation thesis (20 ECTS)

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να ξεπερνούν αθροιστικά τις 60 διδακτικές μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται 4.250,00€ (850,00€ ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).

Σημειώνεται ότι σε κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται διδακτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, επαναληπτικές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) από τους Διδάσκοντες μέσω του e-class, ενώ γίνεται και χρήση ελεύθερα προσβάσιμων βιβλίων στο διαδίκτυο αλλά και του εμπορίου.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλεται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΚΠΑ.

*Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η κάθε Θεματική Ενότητα έχει ετήσια διάρκεια και σε κάθε μια Θεματική αντιστοιχούν δια ζώσης συναντήσεις, διαλέξεις με εξ αποστάσεως μέσα, ενδιάμεση εξέταση, καθώς και η τελική  εξέταση που πραγματοποιείτε τον Ιούνιο. Μέρος των συναντήσεων μπορούν να αντικατασταθούν με τη δημιουργία εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων, που θα στηρίζονται στις υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφοριών με απόφαση της επιτροπής κατεύθυνσης.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται σαράντα ώρες εκπαίδευσης είτε δια ζώσης είτε με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και μέσων ανοιχτής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων ανακοινώνεται αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλλουν την Αίτησή τους, παρακαλούνται αρχικά όπως μελετήσουν προσεχτικά την Προκήρυξη, και στη συνέχεια:

 • Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγγραμένη τη σχετική Αίτηση. (Την Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.)
 • Να συγκεντρώσουν και  αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Αντίγραφο πτυχίου (-ων) πανεπιστημίου
  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία αναγράφονται στη σχετική Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω έγγραφα στη γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας στο θέμα «Αίτηση Συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο».

Απαραίτητες είναι και δύο συστατικές επιστολές που αποστέλλονται από τους ίδιους τους καθηγητές/ εργοδότες απευθείας στη γραμματεία του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους όπου κριθεί απαραίτητο.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση πέντε Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), εκ των οποίων η πέμπτη είναι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων/ Applied Risk Management, μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και δυο (2) Θεματικές Ενότητες, ενώ  το δεύτερο έτος σπουδών την τρίτη και τέταρτη Θεματική  Ενότητα παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/ παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Η Εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος είναι μικτή (blended learning) και πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσες), όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-class).

Από την αρχή του έτους για κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά διδακτική εβδομάδα (Timetable) για την κάλυψη της ύλης, πρόγραμμα γραπτών εργασιών (2 εργασίες ανά Θεματική Ενότητα), ενδιάμεσων εξετάσεων, καθώς και των δια ζώσης διαλέξεων.

Κάθε ενότητα έχει ετήσια διάρκεια, ήτοι ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο, με την τελική εξέταση η οποία πραγματοποιείται στο σύνολο της ΘΕ, δηλαδή και στα τέσσερα μαθήματα ανά ΘΕ.

Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Συνεργασία ΠΜΣ με το Greek Center for Value Investing

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Applied Risk Management/Risk Management συνεργάζεται με το Greek Center for Value Investing and the European Chapter of the Ben Graham Centre for Value Investing και προσφέρει στους φοιτητές/τριες ένα πρωτοποριακό μάθημα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο εστιάζει στην αποτίμηση Εταιρειών με βάση τη μεθοδολογία και τις αρχές του Benjamin Graham. Το μάθημα αυτό το διδάσκει ο Καθηγητής κύριος Γ. Αθανασάκος, Ben Graham Chair in Value Investing, Ivey Business School, Western University, Canada, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους ακαδημαϊκούς στο χώρο του Value Investing. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο Value Investing.

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές της προσέγγισης του Value Investing στην αποτίμηση και τη διαχείριση των επενδύσεων όπως αναπτύχθηκε από τους Graham και Dodd και επεκτάθηκε από τον κ. Warren Buffett.

Τα γνωστικά πεδία που καλύπτονται είναι:

(1) Οι θεμελιώδεις υποθέσεις και προσεγγίσεις για το Value Investing,

(2) Οι τεχνικές για την εκτίμηση της θεμελιώδους αξίας βάσει παραδοσιακών προσεγγίσεων και της αποτίμησης που βασίζεται στο Value Investing,

(3) Ο σχεδιασμός στρατηγικών για την αποτελεσματική αναζήτηση επενδύσεων αξίας,

(4) Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων με βάση το Value Investing.

Διακρίσεις/ Βραβεύσεις στο πλαίσιο του Μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος Value Investing, αποδίδεται χρηματικό βραβείο για την καλύτερη εργασία που θα υποβληθεί από τις ομάδες των φοιτητών που συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, το Βραβείο απονέμεται από την Εταιρεία European Reliance Asset Management ετησίως και επιβραβεύει την ομάδα που θα υποβάλλει την καλύτερη εργασία στο μάθημα του Value Investing. Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ(€). Η νικητήρια ομάδα επιλέγεται από τον καθηγητή κύριο Αθανασάκο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε εδώ.

Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία!

*Σημειώνεται ότι η νικητήρια ομάδα, η οποία θα λάβει το έπαθλο, θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου, όπου και θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες του Final Project από τον καθηγητή κύριο Αθανασάκο.

 

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του eclass (http://eclass.uoa.gr/ ) Το  eClass είναι είναι μία εκπαιδευτική ελεύθερη πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων με χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν σε αυτά.

Αποτελεί έναν επιτυχημένο δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Στο περιβάλλον του e-class ο φοιτητής προχωρά σε ηλεκτρονική εγγραφή του στα μαθήματα τα οποία παρακολουθεί. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων, η κάθε Θεματική Ενότητα έχει ετήσια διάρκεια, άρα ο/ φοιτητής/-τήτρια προχωρά σε εγγραφή σε κάθε Θεματική Ενότητα κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού Έτους.

Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε Θεματική Ενότητα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα. Στο πλαίσιο του κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος υποστηρίζονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Ατζέντα, όπου παρουσιάζονται χρονικά τα σημαντικά γεγονότα κάθε Θεματικής Ενότητας (διαλέξεις, συναντήσεις, παραδόσεις εργασιών, κλπ).
 • Έγγραφα, όπου αναρτάται, αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό των Εισηγητών.
 • Ανακοινώσεις, από τους Εισηγητές και τη Γραμματεία του ΠΜΣ που αφορούν στην Θεματική Ενότητα και ενημερώνουν τους εγγεγραμμένους χρήστες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
 • Περιοχές Συζητήσεων, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα. Αποτελεί ένα υποσύστημα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.
 • Σύνδεσμοι– χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.
 • Εργασίες, ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών της κάθε Θεματικής Ενότητας. Σε αυτό τα πεδίο αναρτώνται από τους Εισηγητές οι Γραπτές Εργασίες τις οποίες καλούνται να υποβάλλουν οι φοιτητές μαζί με όλη την απαραίτητη πληροφόρηση (καταληκτικές ημερομηνίες, πηγές κτλ.)
 • Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα βοηθήματα, τους τρόπους αξιολόγησης, κλπ του μαθήματος.
 • Κουβέντα, είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) σε πραγματικό χρόνο.
 • Τηλεδιάσκεψη,  είναι ένα υποσύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης.

Επίσης, η πλατφόρμα του e-class μπορεί να σας χρησιμεύσει για την ενημέρωσή σας για διάφορα θέματα από τον Συντονιστή της κάθε Θεματικής Ενότητας καθώς και τους Εισηγητές των επιμέρους μαθημάτων που απαρτίζουν μια ΘΕ, να βρίσκετε τις εκφωνήσεις των γραπτών εργασιών και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διευκρινίσεις, σχολιασμός Γραπτών Εργασιών, νέες δημοσιεύσεις), χρήσιμο υλικό (π.χ. παροράματα των εγχειριδίων, διευθύνσεις από χρήσιμους δικτυακούς τόπους, νέα επιστημονικά άρθρα) όπως και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (“FAQs”) που μπορεί να έχετε.  Μπορείτε ακόμα να βρείτε αναρτημένο πρόσθετο ψηφιακό διδακτικό υλικό για κάθε Θεματική Ενότητα του προγράμματος.

Πέραν από τη δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων μέσω της πλατφόρμας του e-class, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται και μέσω της πλατφόρμας Webex.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν οικονομικά δεδομένα (τιμές δεικτών, οικονομικά στοιχεία εταιρειών, κτλ) καθώς επίσης και να ενημερωθούν σε θέματα που άπτονται της Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων / Risk Management. Ειδικότερα, οι φοιτητές του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων, μπορούν να αντλήσουν από τις παρακάτω σελίδες πλούσιο υλικό που θα τους φανεί χρήσιμο τόσο για την εκπόνηση των Γραπτών Εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος όσο και για την εμβάθυνση του θεωρητικού επιπέδου τους.

Δηλώστε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Picture
Αγαπητή υποψήφια φοιτήτρια, αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή, Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων”/ “Αpplied Risk Management” με ειδίκευση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων» που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή (blended learning), δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος(διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δημήτριος Καινούργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής