Εκπαιδευτικά Προγράμματα/Σεμινάρια

Home » Εκπαιδευτικά Προγράμματα/Σεμινάρια

Α) Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών (ΕΚΠΑ) διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια προετοιμασίας (δια ζώσης και διαδικτυακά) για τις εξετάσεις πιστοποίησης στελεχών κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, υλοποιεί τα ακόλουθα σεμινάρια πιστοποίησης:

  • Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς (ΝΠ)
  • Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Κινητές Αξίες (α1)
  • Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα (α2)
  • Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες (β1)
  • Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Παράγωγα (β)
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών (γ)
  • Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ)
  • Ειδικά θέματα (ε)
  • Ειδικά θέματα (στ1)
  • Ειδικά θέματα (στ2)

 

Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι μέλη ΔΕΠ- καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδικευμένη κατάρτιση και εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στα εν λόγω αντικείμενα.

Προ της ενάρξεως του κάθε σεμιναρίου αποστέλλονται και power-point σημειώσεις των εκπαιδευτών που περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα σημεία της ύλης. Οι σημειώσεις που παρέχουν οι διδάσκοντες του ΚΕΜΕΧ περιλαμβάνουν ασκήσεις και παραδείγματα, ενώ παραδίδονται και επαναληπτικές ασκήσεις στο πνεύμα των εξετάσεων (multiple choice), καθώς και θέματα παλαιοτέρων εξετάσεων (όπου υπάρχουν).

Β) To ΚΕΜΕΧ έχει σχεδιάσει τα ακόλουθα εξειδικευμένα (tailor-made) σεμινάρια: