Έρευνες – Μελέτες – Συμβουλευτική

Home » Έρευνες – Μελέτες – Συμβουλευτική

Οι σημαντικότερες από τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ή/και συμμετείχε το ΚΕΜΕΧ παρουσιάζονται παρακάτω.

α) Αγορές χρήματος και κεφαλαίου – Τραπεζικός τομέας

Τίτλος Μελέτης Χρονική Περίοδος Χρηματοδότηση
Επιπτώσεις εκδόσεως τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (TIER ΙΙ) επί των δεικτών της Τράπεζας 2021 Συνεταιριστική Τράπεζα
Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα: Κίνδυνοι, Προοπτικές και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης 2021 Συνεταιριστική Τράπεζα
Επιπτώσεις της τεχνολογίας Distributed Ledgers στο ιδιωτικό χρέος, τη διαχείριση ρίσκου και την χρηματοοικονομική συμβουλευτική.

Συμμετοχή του ΚΕΜΕΧ στην Μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (OEE) με τίτλο: FinTech, 4η Βιομηχανική Επανάσταση και προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής

2021 OEE
Development of an NPE Forecasting Model for Systemic Greek banks 2020 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Η επίδραση της μη συμβατικής νομισματικής

πολιτικής της ΕΚΤ στην κερδοφορία και το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη, υπό το καθεστώς της

Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

2015-2016 ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
Η επίδραση των ανακοινώσεων ποσοτικής

χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών στις αγορές περιουσιακών στοιχείων.

2013-2014 ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
Η μετάδοση της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους στις

Ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ομολόγων, CDS καθώς και στην

πραγματική οικονομία.

2012-2013 ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
Η μετάδοση της παγκόσμιας

χρηματοοικονομικής κρίσης στις διεθνείς αγορές περιουσιακών στοιχείων και

στην πραγματική οικονομία

2011-2012 ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Κρίσεις:

Μετάδοση, Επιπτώσεις και Δυνατότητα Πρόβλεψης

2008-2009 ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
Hedge Funds and Equity Funds 2005-2006 ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
Ανταγωνισμός στη Λιανική Τραπεζική 2004-2005 Επιτροπή Ανταγωνισμού
Πιστοποίηση στελεχών της χρηματιστηριακής αγοράς και συγγραφή εγχειριδίων 2001-2003 ΠΚΕΚΧΥ
Μελέτη Συνθηκών Δραστηριότητας του Τραπεζικού Συστήματος 2001-2003 ΠΚΕΚΧΥ
Μελέτη Συνθηκών Δραστηριότητας του Τραπεζικού Συστήματος 2001-2002 Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου
Έρευνα σε θέματα διεθνών χρηματιστηριακών αγορών 2001-2002 ΜΑRFIN AEEX
Θεωρητικά και πρακτικά θέματα για τον κλάδο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα 2001 ΠΚΕΚΧΥ
Επιστημονική υποστήριξη του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 2001 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)
Εναλλακτικά Σενάρια Εισαγωγής των Μετοχών της Κυπριακής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1999-2000 Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Limited
Τεχνική Βοήθεια στο Rostov Interbank Currency Exchange: Συνεργασία ΕΕ-Ρωσικών Ιδρυμάτων για την Ανάπτυξη Κεφαλαιαγοράς στην Νότια Ρωσία 1998-2000 Πρόγραμμα TACIS
Μελέτη Οικονομικού Περιβάλλοντος του Τραπεζικού Χώρου και των Αναγκών των Εταιρικών Πελατών 1997 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
Ανθρώπινα Δίκτυα: “Δίκτυο Τραπεζικής Έρευνας”, Β.R. Net” 1995-1997 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μελέτη επίδρασης της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων στην αγορά εργασίας 1993-1994 Υπουργείο Εργασίας
Πρόγραμμα για την δημιουργία μηχανογραφημένου πακέτου κατάρτισης με πολυμέσα για τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές λειτουργίες (A Hypermedia Courseware for the financial sector), HYCON 1993-1996 Πρόγραμμα ESPRIT, ΓΓΕΤ
Τριμηνιαία Μακροοικονομική Έκθεση για την Ελληνική οικονομία 1996-1999 Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για την συναλλαγματική πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη 1994-1997 Πρόγραμμα ACE
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για την Βιομηχανική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Ευρώπης 1994-1996 Πρόγραμμα COST
Μελέτη για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 1993-1994 Πρόγραμμα ACE
Μελέτη των εξελίξεων στην τραπεζική αγορά και των επιπτώσεων στο κόστος εργασίας και στον ανταγωνισμό 1992 ΟΤΟΕ
Μελέτη για την τριμηνιαία εκτίμηση συντελεστών κινδύνου β των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 1990-2002 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
Μελέτη Κεφαλαιαγοράς στο Βαλκανικό Χώρο 1996 ΑΣΥΚ Α.Ε.
Περιβάλλον ευφυούς χρηματοοικονομικής πρόβλεψης: Δημιουργία χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων που οδηγούν στην πρόβλεψη τιμών αξιών 1995-1997 ΠΑΒΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης
Οικονομική ολοκλήρωσης μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 1994-1996 TACIS
Μελέτη για τον προσδιορισμό των τάσεων και προοπτικών του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων 1990 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

 

 

 

β) Οικονομική & Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομική

Τίτλος Μελέτης Χρονική Περίοδος Χρηματοδότηση
«Eπιλογή Αναδόχου για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ

αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου (Bottom-Up LRIC+) υπολογισμού των τιμών

μισθωμένων γραμμών χονδρικής»

2021 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)
«Αξιολόγηση Μεθοδολογιών για τον Προσδιορισμό Εγγυήσεων Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων» 2020-2021 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Καθορισμός Διαδικασίας και Προϋποθέσεων Αξιολόγησης της Χρηματοοικονομικής Επιφάνειας των Επιχειρήσεων που αιτούνται λήψη άδειας λειτουργίας ως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2011 Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
Flexibility and Competitiveness: Labour Market Flexibility, Innovation and Organisational Performance 2001-2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Innovation in less favourite regions and pre-accession countries: promotion of SMEs participation in the R&D programmes of the European Union – LET US IN EU 2001-2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της Ε.Ε. 1999-2000 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις συνθήκες απασχόλησης και ζωής
Επιχειρηματικές εφαρμογές και υποδείγματα προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στο Ευρώ 1998-1999 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ESPRIT
Εκτέλεση του έργου της εκπόνησης μελέτης προσδιορισμού των κοινωνικών δαπανών του ΟΤΕ για τις χρήσεις 1995 και 1996 1997-1998 ΟΤΕ
Μελέτη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υποστήριξης προς ΜΜΕ Ελλάδας, για να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλο αναφοράς για ΜΜΕ χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Financial services in South-Eastern Europe) 1997-1998 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα ACE
Η Απασχόληση στην Ελληνική Χαλυβουργία 1996-1997 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Μελέτη των υπηρεσιών υποστήριξης προς ΜΜΕ Ελλάδας, για να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλο αναφοράς για ΜΜΕ χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Business support structures in South-Eastern Europe) 1994-1996 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα ACE
Διερεύνηση των δομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής βιομηχανίας, με στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της Λευκής Βίβλου για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση στην Ευρώπη 1994-1996 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
Η επίδραση των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1996-1997 Υπουργείο Ανάπτυξης
Συμμετοχή στην προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον ΕΟΜΜΕΧ 1995 Επιτροπή Ε.Ε.
Μελέτη για την αποδοχή των ποιοτικών προτύπων από τις Ελληνικές ΜΜΕ 1994-1995 Πρόγραμμα PRISMA
Μελέτη για την σύνδεση αμοιβής με παραγωγικότητα από το ΕΚΤ 1992-1993 Υπουργείο Εργασίας
Εκπόνηση νέας βιομηχανικής στρατηγικής: το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας 1995-1997 Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Μελέτη για τις Ελληνικές ΜΜΕ και τη Διεθνοποίηση της Οικονομίας 1994 ΟΟΣΑ
Δημιουργία θεσμών και Βιομηχανικής Στρατηγικής (Institutions Building as Industrial Strategy) 1995-1997 Πρόγραμμα ACE
Μελέτη της οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών της Αλβανίας 1992-1993 Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
Μελέτη για τις επιπτώσεις της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην Ελληνική οικονομία 1991-1992 Ίδρυμα Μεσογειακών Ερευνών

 

γ) Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Τίτλος Μελέτης Χρονική Περίοδος Χρηματοδότηση
Μεθοδολογία Μέτρησης και Παρακολούθησης του Βαθμού Συμμόρφωσης των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στη Βάση της Αρχής “Συμμόρφωση Ή Εξήγηση” (“Comply or Explain”) 2012 ΤΟΕ-ΕΚΠΑ
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στον Τραπεζικό Κλάδο στην Ελλάδα – Καποδίστριας ΙΙ 2008 ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων με βάση δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης – Καποδίστριας 2005 ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
Ένα Παραμετροποιήσιμο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Διαχείριση Ποιότητας (CSRQuest) 2004-2005 ΓΓΕΤ
Γενικευμένο σύστημα αξιολόγησης επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 2002-2003 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Σύστημα Αξιολόγησης Επιπέδου Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 2000-2002 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 

δ) Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας (ενδεικτικές μελέτες)

Τίτλος Μελέτης Χρονική Περίοδος Χρηματοδότηση
Fostering Evaluation Competencies in Research, Technology and Innovation in the SEE-Region 2011 Joint Technical Secretariat (JTS)
Framework Contract for the establishment of a network of external experts – Education, Research, Innovation and the Information society 2010 Committee of the Regions
ERAWATCH International (Phase 2): Research Inventory And Analytical Country Reports. Varions Projects 2006 Erawatch Network asbl
Integration of INNO Policy TrendChart with the ERAWATCH (2011 – 2012) 2011 European Commission, DG Research & DG IPTS
The European Observatory of the research activity of Universities and National Public Research Funding Agencies 2009 European Commission, DG Research & DG IPTS
Charting Future Trends in European Innovation Policy (INNOPOLICYWATCH) 2007-2010 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Sustainable Development in a Diverse World – SUS.DIV 2005-2011 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αξιολόγηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (ΙΠΕ). 2005-2006 Ι.Τ.Ε.  Κρήτης
The Community Strategic Guidelines on Cohesion 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
European Trend Chart on Innovation 2004-2006 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έλεγχος και αξιολόγηση Οριζόντιας πολιτικής Καινοτομίας – ΜΟΝΙΤ 2004 ΓΓΕΤ
Review of projects  ερευνητικού προγράμματος Enterprise Policy: framework conditions and intra-firm dynamics 2003-2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα επιτάχυνσης δράσεων ΚτΠ στις περιφέρειες της χώρας χρηματοδοτούμενες από ΠΕΠ και ΕΠ ΚτΠ 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Second Generation Research Agenda on the European System of Innovation – SEGERA 2002-2004 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Knowledge, Growth and Globalisation – Science and Technology Policy as a Growth Factor in Smaller Economies – KNOGG 2001-2004 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Managing with Uncertainty in Science Policy – Muscipoli 2001-2004 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
European Network on Scientific Input to Public Policy – ENSIPP 2001-2002 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Benchmarking Science & Technology Productivity 2001-2002 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Mobilizing the Potential of Regional Foresight Actors for an Enlarged European Union 2001 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ex ante appraisal of the Regional Development Plans for the Objective 1 regions of Greece: Sectorial Priorities 2000 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Trend Chart on Innovation in Europe 1999-2001 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συμμετοχή στην αξιολόγηση του BRITE Five Year Assessment 1995-2000 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
HELLECON – Δημιουργία και Ανάπτυξη Τραπεζών Πληροφοριών και Δεδομένων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία – Tομέας Οικονομικές Επιστήμες 1998-2000 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΠΕΤ ΙΙ
Πανεπιστήμια και περιφερειακή ανάπτυξη (TSER) 1998-2000 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιπτώσεις της ΟΝΕ στην ενδο-ευρωπαϊκή οικονομική ισορροπία 1998-1999 IPTS, “Futures”
Μελέτη των επιπτώσεων του δεύτερου ΚΠΣ στην έρευνα και τεχνολογία στις περιοχές του Στόχου 1 και 6 1998-1999 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ενέργειες για πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα. 1998 Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Deloitte & Touche
Παρακολούθηση των ελληνικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία των Πληροφοριών (MONIREG) 1996-1997 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ
Συστήματα Καινοτομίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση; διερεύνηση των βασικών στοιχείων των συστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη 1995-1998 Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Γ.Δ. Χ ΙΙ-TSER
Μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας: μελέτη ιδιαίτερα επιτυχημένων περιπτώσεων στην Ευρώπη. 1995-1996 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ
Ερευνητική και Τεχνολογική Διαχείριση των επιχειρήσεων. 1994-1996 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙ, SAST
Αξιολόγηση του πιλοτικού μέτρου SPRINT “Υποστήριξη των Τεχνολογικών Πάρκων” στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος. 1994-1995 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ
Μελέτη των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διαδικτύωσης Τεχνολογικών Πάρκων και η αξιοποίηση της διάχυσης νέας τεχνολογίας. 1994 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ VI και Χ ΙΙΙ
Αξιολόγηση των “Ειδικών Έργων SPRINT για Ενδοκοινοτική Μεταφορά Τεχνολογίας”. 1993 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ
Ανατομία επιτυχημένων και αποτυχημένων καινοτομιών: διερεύνηση των αιτίων αποτυχίας της εμπορευματοποίησης καινοτομιών που είχαν ολοκληρωθεί τεχνικά 1992-1993 ΓΓΕΤ STRIDE
Επιπτώσεις της κοινοτικής πολιτικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην ελληνική πολιτική επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 1992-1993 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙ, SPEAR
Πρόγραμμα της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής της Ρουμανίας,  αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, για τη διευκόλυνση δημιουργίας εθνικού συστήματος καινοτομίας. 1992-1993 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, PHARE
Αποτίμηση  προτάσεων του προγράμματος STRIDE Πορτογαλίας και  Ιρλανδίας 1991-1992 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκτίμηση των προγραμμάτων SPRINT ενδοεπιχειρησιακών δικτύων 1992 Υπουργείο Εργασίας
Μελέτη επίπτωσης των κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ιρλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία 1992 Ευρωπαϊκή Κοινότητα