Εταιρική διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Home » Εταιρική διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μεθοδολογία Μέτρησης και Παρακολούθησης του Βαθμού Συμμόρφωσης των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στη Βάση της Αρχής “Συμμόρφωση Ή Εξήγηση” (“Comply or Explain”)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Επιστημονικός συνεργάτης: Λουκάς Σπανός
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2012
Χρηματοδότης: ΤΟΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

“Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στον Τραπεζικό Κλάδο στην Ελλάδα – Καποδίστριας ΙΙ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Επιστημονικός συνεργάτης: Λουκάς Σπανός
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2008
Χρηματοδότης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

“Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων με βάση δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης – Καποδίστριας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1 
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2005
Χρηματοδότης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

“Ένα Παραμετροποιήσιμο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Διαχείριση Ποιότητας (CSRQuest)”
Συντονιστής: ΚΝΕΤ
Συνεργαζόμενοι φορείς: TUV Hellas (RWTUV) Α.Ε., ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε., Όμιλος Εταιρειών EPI Υπηρεσίες Επικοινωνίας, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός συμμετεχόντων: 4
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004-2005
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ

“Γενικευμένο σύστημα αξιολόγησης επίπέδου εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης, Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2002-2003
Χρηματοδότης: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

“Σύστημα Αξιολόγησης Επιπέδου Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2000-2002
Χρηματοδότης: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών