Το ΚΕΜΕΧ

Home » Το ΚΕΜΕΧ

Ίδρυση και Λειτουργία

Το εργαστήριο  «Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» (UoA Center for Financial Studies) ιδρύθηκε και λειτουργεί στον Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής.

 

Σχετικά με το ΚΕΜΕΧ

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο πεδίο της οικονομικής και διοίκησης των επιχειρήσεων, αλλά και της χρηματοοικονομικής, στo πλαίσιο των βασικών γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Tο εργαστήριο λειτουργεί διαδραστικά, σε επίπεδο ερευνητικού ενδιαφέροντος, με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος, αλλά και ενθαρρύνει την επικοινωνία και συνεργασία των μελών του με τους επιστημονικούς συνεργάτες των Π.Μ.Σ. Η συνεργασία αυτή λοιπόν, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, καθώς δεν υπάρχει η κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή με συνέπεια να περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή του Τμήματος και του Τομέα ειδικότερα σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στο πεδίο της οικονομικής και διοίκησης των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής.

Ειδικότερα, το εργαστήριο επικεντρώνει σε θεματικές ενότητες και σε αντικείμενα εργασίας, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, σχετικά με:

 • την οικονομική των επιχειρήσεων
 • την εταιρική χρηματοοικονομική
 • τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • την χρηματοοικονομική διοίκηση
 • τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τα χαρτοφυλάκια
 • τις εναλλακτικές επενδύσεις
 • την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό κλάδo
 • την εκτίμηση, μέτρηση και διαχείριση χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων
 • τις πηγές και τους παραδοσιακούς και εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων
 • ειδικά θέματα που αφορούν τους διαμεσολαβητές, τους θεσμικούς επενδυτές και τη διαχείριση κεφαλαίων
 • την τραπεζική αγορά
 • την αγορά ενέργειας
 • την αγορά ακινήτων
 • τη ναυτιλιακή αγορά
 • τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • τις Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές FinTech στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • την Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική
 • την Χρηματοδότηση – Εξαγωγές – Θεσμικό Πλαίσιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • τους Εξαγωγικούς Κλάδους – Επενδύσεις στην Ελληνική Οικονομία

Επιπρόσθετα, θα δώσει έμφαση σε ζητήματα:

 • κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance)
 • εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
 • επενδυτικής τραπεζικής και χρηματοοικονομικών προϊόντων

Τέλος, στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΜΕΧ στο Κέντρο Αριστείας: «Γαλάζια Ανάπτυξη -Nαυτιλιακή Eπιχειρηματικότητα – Θαλάσσιο Περιβάλλον – Νησιωτικότητα» του ΕΚΠΑ, τα μέλη του ΚΕΜΕΧ δραστηριοποιούνται προς την ευόδωση των στόχων του Κέντρου Αριστείας και ιδιαίτερα στην:

1. Ανάπτυξη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την κατάρτιση εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων προγραμματισμού/διοίκησης/χρηματοδότησης, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγής (ειδών και υπηρεσιών), της οργάνωσης της ναυτιλίας, των πηγών ενέργειας και της ανάδειξης νέων προϊόντων (π.χ., «έξυπνα» Λιμάνια και Πλοία), στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, τη διασύνδεση της γαλάζιας ανάπτυξης με άλλες κάθετες δραστηριότητες και υπηρεσίες (π.χ., «έξυπνες πόλεις», εφοδιαστική αλυσίδα), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων ανάδειξης οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό αλλά και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο

2. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Γαλάζιας Ανάπτυξης και στη Δημιουργία Συμφώνου Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με συμμετοχή Νησιωτικών Περιφερειών της χώρας, ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων, άλλους δημόσιους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, τράπεζες, εταιρείες χρηματοδότησης

Σκοπός – Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Xρηματοοικονομικής

2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Χρηματοοικονομικής, αλλά και των συναφών επιστημονικών κλάδων

3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων

5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων, εκδόσεων, κτλ) και τη δημιουργία αρχειακού υλικού που θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την εκπαιδευτική διαδικασία

6. Τη διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενος του άρθρου 1 του παρόντος

7. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής

8. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Έργο και Δραστηριότητες

Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν ιδίως:

1. Tην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος

2. Tην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων

3. Tη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας στη Χρηματοοικονομική και σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους

4. Tην ανάδειξη και αξιοποίηση των διεπιστημονικών σχέσεων μεταξύ της Χρηματοοικονομικής και των συναφών επιστημονικών κλάδων

5. Tην ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην περιοχή της Οικονομικής και Διοίκησης των      Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής και των συναφών επιστημονικών κλάδων

6. Tην ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για εκπαίδευση σχετικά με τη Χρηματοοικονομική και τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους

7. Την εκπόνηση πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία

8. Την υποστήριξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που αφορούν την Χρηματοοικονομική και τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους

9. Την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

10. Tη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς

11. Tην προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο